ข่าวและประกาศของเว็บ

กำหนดการสอบประมวลความรู้ฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

กำหนดการสอบประมวลความรู้ฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป