ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน 3/2566

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน 3/2566

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

📣📣📣ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป ภาคฤดูร้อน 3/2566