ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน 3/2565

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน 3/2565

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

ผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ภาคฤดูร้อน 3/2565